Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home / Adviezen / Adviezen van de Raad / per datum / 2018

2018

A-2018-026-ESR
Activiteitenverslag 2015-2016 van de Vergadering van de Regio’s voor Kwalificerend onderwijs-Vorming-Arbeid. Uitgebracht door de Raad van Bestuur van 15 maart 2018
A-2018-025-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en met het Protocol, gedaan te Tokio op 12 oktober 2016. 15 maart 2018
A-2018-024-ESR
Initiatiefadvies inzake de Paritaire huurcommissie. 15 maart 2018
A-2018-023-ESR
Wetsontwerp betreffende het verenigingsleven, de occasionele diensten onder burgers en de collaboratieve economie (semi-agoraal statuut), opgenomen in het voorontwerp van wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie. 15 maart 2018
A-2018-022-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de coördinatie van het beleid inzake grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen. 15 maart 2018
A-2018-021-ESR
Ontwerp van het bestek van het milieueffectenrapport van het ontwerp van het « Quiet.brussels-plan » of plan voor de preventie en bestrijding van de geluidhinder en trillingen in een stedelijke omgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 maart 2018
A-2018-020-ESR
Ordonnantie met betrekking tot de taxidiensten. 15 maart 2018
A-2018-019-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van pesticiden die neonicotinoïden of soortgelijke werkzame stoffen bevatten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbiedt. 15 maart 2018
A-2018-018-ESR
Voorontwerp van besluit  van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van pesticiden die glyfosaat bevatten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbiedt. 15 maart 2018
A-2018-017-ESR
Initiatiefadvies inzake het toekomstige kinderbijslagmodel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 5 maart 2018, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 15 maart 2018
A-2018-016-ESR
Aanvullend advies bij het initiatiefadvies van de Kamer van de middenstand betreffende de aanbevelingen in termen van regulering van de deeleconomie. 22 februari 2018
A-2018-015-ESR
Voorontwerp van ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsdiensten. 22 februari 2018
A-2018-014-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake Partnerschap en Ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017. 22 februari 2018
A-2018-013-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Strategische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada, gedaan te Brussel op 30 oktober 2016. 22 februari 2018
A-2018-012-ESR
Bijkomend advies bij het advies van 22 december 2016 betreffende de nieuwe aanvullende maatregelen inzake diversiteit en de strijd tegen discriminatie bij aanwerving. 18 januari 2018
A-2018-011-ESR
Voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de premies om het duaal leren te stimuleren. 18 januari 2018
A-2018-010-ESR
Voorontwerp van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. 18 januari 2018
A-2018-009-ESR
Voorontwerp van ordonnantie dat strekt tot de invoering van de gelijke kansentest. 18 januari 2018
A-2018-008-ESR
Voorontwerp van besluit van de Regering tot invoering van een veralgemeende toelage inzake huisvesting. 18 januari 2018
A-2018-007-ESR
Ordonnantie betreffende vrije vloot fietsdelen. 18 januari 2018
A-2018-006-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten, met het oog op het invoeren van drie nieuwe parkeerzones genaamd "park & charge", "autocars" en "vrachtwagens". 18 januari 2018
A-2018-005-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van xxxx/2017 houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 november 2008 tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling door fijn stof en door stikstofdioxiden te voorkomen. 18 januari 2018
A-2018-004-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijzigingen aan het Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen, bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, gedaan op 18 december 2009 te Genève en voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijzigingen aan het Protocol inzake zware metalen bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, gedaan op 13 december 2012 te Genève. 18 januari 2018
A-2018-003-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake tarieven in de watersector. 18 januari 2018
A-2018-002-ESR
Ontwerpbesluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de controle, het onderhoud en de EPB‐vereisten die op de verwarmings‐ en klimaatregelingssystemen van toepassing zijn. 18 januari 2018
A-2018-001-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oplegging van sociale clausules bij de toewijzing van overheidsopdrachten in het raam van de uitvoering van investeringen van openbaar nut. 18 januari 2018
Created and hosted by CIGB