Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home / Observatoire

Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten

Voorstelling van het Observatorium

Het Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten dat binnen de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd opgericht, is belast met het bieden van een ondersteuning aan de Brusselse aanbestedende overheden en, zo nodig, aan zijn toezichthoudende overheid, bij het nemen van administratieve beslissingen op het vlak van overheidsopdrachten voor werken en diensten.

Eén van de hoofdopdrachten van het Observatorium bestaat erin om, op aanvraag van de aanbestedende overheid, elke analyse betreffende ingediende prijzen voor te leggen, wanneer deze overheid redenen heeft om zich vragen te stellen bij het abnormaal karakter van de voorgestelde prijzen. Abnormale prijzen zijn prijzen die, in de zin van artikelen 21 en 99 van het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, de aanbestedende overheid abnormaal laag lijken te zijn ten opzichte van de uit te voeren prestaties of werken, of waarvan hij moet of had moeten besluiten dat ze abnormaal laag zijn.

Nadat ze, overeenkomstig artikelen 19 en 21 van het Koninklijk besluit van 15 juli 2011, alle noodzakelijke rechtvaardigingstukken hebben ingezameld en wanneer deze rechtvaardigingstukken niet volstaan om het vermoeden van abnormaal lage prijzen weg te nemen, zijn de instellingen van openbaar nut en de gewestelijke besturen aan de verplichte raadpleging van het Observatorium onderworpen. Deze verplichting beoogt ook de plaatselijke besturen, maar er zullen eerst nog een reeks besluiten moeten worden genomen om de modaliteiten van deze raadpleging te bepalen.

In het kader van een gewestelijke overheidsopdracht formuleert het Observatorium een niet bindend advies naar de openbare aankoper toe, binnen een termijn van 15 dagen voor een opdracht voor diensten en van 25 dagen voor een opdracht voor werken.

In het kader van een lokale overheidsopdracht vraagt de Regering het advies van het Observatorium. De adviezen en aanbevelingen van het Observatorium inzake lokale overheidsopdrachten worden aan de Regering overgemaakt, binnen de termijnen die de Regering heeft vastgesteld, maar minstens vijf werkdagen vanaf de dag na haar aanvraag (overgangsmaatregelen).

Ordonnantie van 3 april 2014

Ordonnantie houdende oprichting van een Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten binnen de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest PDF

Contact

Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten
Bischoffsheimlaan 26
1000 Brussel
observatoire@ces.brussels
observatorium@esr.brussels
02 430 64 10
02 205 68 68

Nuttige publicaties en documenten

Toegang tot de documenten

Zich tot het Observatorium richten

Deze pagina laat het u toe om ofwel :
- U in het kader van prijzencontrole tot het Observatorium te richten
- De informatie betreffende uw overheidsopdrachten over te maken
- Uw dossier te raadplegen

Zich tot het Observatorium richten

Verklaring inzake gegevensbescherming

Created and hosted by CIGB