Aller au contenu

Strategie 2025 - Go4 Brussels 2025

Strategie 2025-Go4 Brussels 2025, wa is da ?

De Strategie 2025 (in 2018 omgedoopt tot « Strategie GO4 Brussels 2025 », hierna S2025) werd op 16 juni 2015 aangenomen door de Brusselse Regering  en is een globaal sociaaleconomisch plan dat het geheel van het economisch en sociaal beleid herneemt dat in het Brussels Gewest over een tijdsperiode van tien jaar moet worden gevoerd. Deze ligt in het verlengde van de sociale driepartijenakkoorden die sedert 2002 werden ondertekend door de Brusselse Regering en de vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, met name Het Sociaal Pact voor de Werkgelegenheid (2002), het Contract voor Economie en Tewerkstelling (2005) en het Pact voor duurzame stedelijke groei of Brusselse New Deal (2011).

Naar het voorbeeld van de sociaaleconomische plannen die eraan zijn voorafgegaan, wil de S2025 met name de Brusselse economie stimuleren teneinde komaf te maken met de paradox van de economie van het Gewest dat manifest het eerste tewerkstellingsbekken van het land is en de derde rijkste regio van de Europese Unie, maar eveneens het Gewest met de hoogste werkloosheidsgraad in België. Zijn inwoners zijn gemiddeld de armste inwoners van België. Dit wordt met name verklaard door het feit dat Brussel rijkdom creëert die eveneens ten goede komt aan de 350.000 pendelaars die dagelijks uit Vlaanderen en Wallonië komen om te werken.

De S2025 streeft nog drie andere doelstellingen na :

  • De toekomst van het Gewest verzekeren tussen dit en 10 jaar (tot 2025 dus) om op de effecten van de bijzondere financieringswet vooruit te lopen;
  • De ontsluiting van de bevoegdheden ten dienste van de Brusselaars en waken over een gecoördineerde toepassing van het gewestelijk en gemeenschapsbeleid;
  • De sociaaleconomische krachten betrekken bij alle stadia van het proces.

 

De S2025 omvat 2 pijlers, de eerste heeft uitsluitend betrekking op gewestelijke bevoegdheden en de tweede op gewestelijke en communautaire bevoegdheden. De S2025 telt 19 doelstellingen en meer dan 160 beleidswerven.

Deze verschillende doelstellingen worden verwezenlijkt vanuit een drievoudig tijdsaspect :
 

      -tegen de horizon 2025, teneinde de S2025 over de verkiezingen te heffen;

      -op de schaal van de legislatuur teneinde de uitvoering van de verbintenissen over de hele legislatuur te plannen en na vijf jaar een balans op te maken;

      -jaarlijks, doorheen de Sociale Toppen van de Brusselse Regering en sociale partners, aan het begin van elk parlementair jaar, teneinde de prioriteiten van het komende jaar te bepalen en de

       opvolging van de realisaties tijdens het voorbije jaar te verzekeren.

 

Gedeelde prioriteiten en overlegde prioriteiten

De sociale partners liggen aan de oorsprong van een originele en unieke overlegmethode in België, « gedeelde prioriteiten » genaamd. Deze methode laat hen toe om zo stroomopwaarts bij het proces voor de uitwerking van het beleid te worden betrokken en om aan de verschillende fasen deel te nemen : de uitvoering, de opvolging en de evaluatie. Dit vernieuwend concept streeft 5 doelstellingen van de S2025 na die het voorwerp uitmaken van gemeenschappelijke werkzaamheden van de Brusselse Regering en sociale partners.

Er zijn 5 gedeelde prioriteiten : 

  • Uitvoering van de Zesde Staatshervorming ;
  • Uitvoering van de Jongerenwaarborg ;
  • Versterking van het gekruiste beleid tewerkstelling-opleiding ;
  • Versterking van de beroepsopleiding ;
  • Promotie van de duurzame en kwaliteitsvolle werkgelegenheid.